Skip to main content Skip to footer

Informatie voor Scholen

Op deze pagina vind je alle informatie voor het Masterskip avontuur van uw leerling

Informatie voor Scholen

Op deze pagina vind je alle informatie voor het Masterskip avontuur van uw leerling

Scholen

Masterskip: school op zee

Als één van uw leerlingen mee wil met Masterskip, wilt u uiteraard meer weten over het onderwijsprogramma en hoe we samenwerken met uw school. Bij Masterskip helpen wij leerlingen om te ontdekken wie ze zijn in de wereld, wat hun drijfveren en talenten zijn en op welke manier ze zichzelf het beste kunnen ontwikkelen. Zo geven we deze leerlingen gereedschap in handen om te slagen en gelukkig te zijn!

Scholen doen veel om de horizon van leerlingen te verbreden. Het organiseren van excursies en ontmoetingen buiten de klas, gepersonaliseerd leren, het inrichten van aparte ruimtes en afdelingen, het ontwikkelen van stageprogramma’s en talentklassen. Scholen kunnen echter niet alles doen. En voor scholen die iets extra’s zoeken kan het programma van Masterskip een mooie aanvulling zijn. Een overzicht van scholen die de mogelijkheid bieden voor Masterskip vind je hier.

Bij Masterskip geloven wij dat er meer is dan leren in een schoolgebouw en dat het voor leerlingen heel waardevol, belangrijk en leuk is om te leren buiten de klas.

Scholen

Wat houdt Masterskip in?

Masterskip neemt leerlingen uit 4 havo en 4/5 vwo mee op een unieke zeilreis. Gedurende 5 tot 7 weken beleven de trainees onder deskundige leiding van eerstegraads docenten en professionele crew een deel van de ontdekkingstocht van Columbus naar het Caribisch gebied of Spitsbergen.

Theorie wordt tastbaar

Trainees kunnen rekenen op een onvergetelijk avontuur waarbij schoollessen en levenslessen hand in hand gaan. Het is een mogelijkheid voor trainees om persoonlijk te groeien, zelfstandiger, verantwoordelijker en sociaal vaardiger te worden. Masterskip biedt een intensieve onderwijservaring: trainees ondervinden al zeilend aan den lijve wat natuurkundige krachten betekenen. Ze zeilen ’s nachts onder de sterren en leren navigeren. Ze zien de gevolgen van geologische en ecologische verschijnselen om zich heen. Theorie wordt tastbaar op een manier die bij uitstek mogelijk is op een Tall Ship.

Scholen

Waar gaat de reis naar toe?

Masterskip biedt verschillende reizen op verschillende Tall Ships. De reizen op de Wylde Swan herken je aan ‘WS’, en de reizen op de Artemis beginnen met ‘AR’. Eigenlijk zijn er twee soorten reizen: Oceaanoversteken en Caribische zeilreizen. Iedere reis heeft zijn eigen karakter en bijzondere kenmerken. Welke reis spreekt jouw aan?

Exclusief programma

Ieder jaar kunnen er zo'n 300 trainees mee met Masterskip, en dat klinkt in eerste instantie misschien veel. Echter, jaarlijks zijn er veel meer dan 300 trainees geïnteresseerd in onze reizen. Dat betekent dat maar een klein deel alle trainees écht mee kan op reis. Rond december en januari schrijven de meeste trainees zich in. Wanneer uw leerling zeker wil zijn van een plek, zorg dan dat hij/zij zich op tijd, voor de kerstvakantie, inschrijft. Dan heeft hij/zij de meeste kans om mee te kunnen op reis.

Kosten

Uiteraard zijn er kosten verbonden aan de deelname van een leerling aan een reis van Masterskip. Deze kosten zijn voor rekening van de leerlingen/ouders. Deelname aan Masterskip kost de school helemaal niks. Als organisatie sturen wij erop aan dat leerlingen zelf een grote bijdrage leveren aan de reis. Ze hebben de mogelijkheid om zelf de kosten voor de reis bij elkaar te sparen of geld in te zamelen door verschillende acties te doen. Wij bieden workshops aan om de leerlingen hierin te ondersteunen en te motiveren. Uit ervaring weten wij dat veel leerlingen een groot deel van hun reis zelf betalen, en dat ze veel hebben geleerd van de weg naar Masterskip toe. Juist dit onderdeel van het proces is een grote stap op de route naar zelfstandigheid!

Gratis informatiefolder

Ontvang meteen een handig overzicht van onze reizen in een overzichtelijke PDF.

Scholen

Het onderwijsprogramma

Masterskip is dé plek waar leerlingen ruimte en mogelijkheden krijgen om zichzelf te leren kennen, te ontdekken wat hen drijft en waar hun talenten liggen. Masterskip is een uniek programma waar leerlingen zich in hoog tempo ontwikkelen tot zelfbewuste en gemotiveerde jonge mensen. Zelfbewust genoeg om keuzes te kunnen maken en gemotiveerd te blijven om te leren en ontwikkelen.

Rijke leeromgeving

Het leren aan boord van de Wylde Swan kenmerkt zich door de verbinding tussen de school theorie en de dagelijkse praktijk aan boord van het schip. Het is een krachtige leeromgeving die als werkplek dient en tegelijkertijd een aantrekkelijke leerplek is. Trainees worden voorbereid op een studie in het HBO of in het WO. Van hen wordt gevraagd te werken in een interdisciplinaire omgeving en open te staan voor samenwerking over de grens van je vakgebied heen. Masterskip helpt trainees om ondernemende, creatieve oplossingen te bedenken voor complexe problemen. Moderne (’21e eeuwse’) vaardigheden zijn volledig geïntegreerd in het onderwijs en in het programma aan boord.

Double-loop-learning

Het onderwijs van Masterskip vindt plaats aan de hand van ‘double-loop-learning’ en richt zich op het verwerven van een nieuw handelingsrepertoire bij leerlingen. Dat kan zelden worden overgedragen via boeken, colleges of in een cursus. Bij ‘double-loop-learning’ wordt onderscheid gemaakt tussen vaardigheden en strategieën voor handelen. Voor beide is (cognitieve) inhoud nodig, maar er is meer kennis nodig om te komen tot adequaat handelen dan uitsluitend het reproduceren van geleerde theorie. Een leerling die in staat is om nieuwverworven kennis om te zetten tot adequaat handelen, integreert deze kennis zeer diepgaand.

Dit betekent voor docenten...

Voor docenten en bemanning betekent dat iedere keer de vraag opnieuw moet worden hoe leerlingen:

  • een nieuw idee, een nieuw perspectief, een nieuwe vaardigheid of nieuwe kennis verder krijgen dan het hoofd. Hoe krijg je het in handen, in het handelen?
  • ervoor zorgen dat wat je denkt en doet met elkaar overeenkomt;
  • ervoor zorgen dat fouten zich niet steeds herhalen; dat je problemen bij de wortel aanpakt.

Onderwijsniveau

Op het schip garanderen we de onderwijskwaliteit onder meer door:

– de hoge kwaliteit van docenten;
– de unieke balans tussen inspanning en ontspanning;
– de wisselwerking tussen theorie en praktijk;
– de hoge mate van persoonlijke begeleiding;
– de geborgde continuïteit tussen de scholen en het schip.

In een groep kunnen leerlingen uit 4 havo en 4/5 vwo zitten. Al onze docenten zijn in staat om op die verschillen in te spelen. Dit geldt voor het begeleiden van het schoolwerk, het bieden van persoonlijke ondersteuning, begeleiding van het groepsproces en de gehele inhoud van het lesprogramma, inclusief workshops en excursies.

Het onderwijs aan boord

Aan boord doen alle leerlingen van 8.00 tot 12.00 zelfstudie om het eigen schoolwerk bij te houden. In de middag worden centrale workshops gegeven over bijvoorbeeld krachten op het schip, meteorologie, het leven in zee, etc. Ook worden in de middag excursies gedaan en krijgen de leerlingen zeiltraining. Tijdens de zelfstudie begeleiden de docenten de trainees inhoudelijk, maar ook op het gebied van studievaardigheden. Regelmatig bespreekt de trainee de voortgang van het schoolwerk met de mentor, waarbij de mentor waar nodig bijstuurt. Ook geven de docenten workshops, begeleiden ze de groepsvorming en organiseren en begeleiden ze de excursies. Wekelijks worden de meegebrachte toetsen afgenomen.

Masterskip leerclinics

Op het moment dat de trainees aan hun schoolwerk zitten, lopen onze docenten rond. Ze zijn dan actief aan het observeren, vragen aan het beantwoorden en vragen aan het stellen. Door de vrijheid en verantwoordelijkheid die de trainees aan boord krijgen, komen ze regelmatig nieuwe uitdagingen tegen, zeker als het gaat om studievaardigheden. Lees hier alles over deze leerclinics.

Scholen kunnen de kwaliteit zelf waarborgen

Elke deelnemende school waarborgt de gehele onderwijskwaliteit doordat de individuele plannen van aanpak in overleg met de school, de docenten en de leerlingen worden gemaakt. Tijdens de uitvoering van deze plannen van aanpak blijft school op de hoogte van de vorderingen. Gedurende een Masterskip reis is er altijd, de mogelijkheid om per e-mail of telefoon contact op te nemen met de leerlingen of de leiding van Masterskip. Zo zijn scholen zelf in staat om de onderwijskwaliteit te waarborgen.

Masterskip laat zich iedere twee jaar extern en onafhankelijk onderzoeken conform de eisen van de onderwijsinspectie. Dit kwaliteitsonderzoek en het onderwijsplan van Masterskip stelt scholen in staat te weten wat de kwaliteiten en ambities van Masterskip zijn.

De workshops

De centrale lessen, workshops en activiteiten sluiten aan op de lesstof van de leerlingen, maar ook op de reis. De wereld is ons klaslokaal! De lessen behandelen onderwerpen van alle vakken en zijn verbredend en soms verdiepend. Bij voorkeur wordt de samenhang tussen de (natuurwetenschappelijke) vakken zichtbaar gemaakt. Het is heel leuk om leerlingen iets te vertellen over onderwerpen die ze niet direct op school krijgen, zoals bijvoorbeeld meteorologie, sterrenkunde, astronavigatie, ecologie en bijzondere plastics. Op deze manier zijn er legio mogelijkheden om ze te inspireren over wetenschap & techniek.

Masterskip altijd direct aanspreekbaar

Als er tussentijds vragen zijn, of als er nieuwe informatie is voor een leerling, dan neemt de school contact op met Masterskip. Ook wordt er verslag gedaan vanuit Masterskip naar de school. Indien gewenst of noodzakelijk kan de school Masterskip direct aanspreken op de organisatie en uitvoering van ons onderwijs: Masterskip is altijd, 24/7 bereikbaar voor overleg per e-mail en (satelliet)telefoon. 

Toetsen

Wij adviseren dat er 4-6 toetsen worden meegenomen. Als de toetsen in een dicht geniete envelop worden meegegeven dan kunnen de toetsen aan boord worden gemaakt. Op iedere zesde lesdag is het toetsdag en worden de toetsen in 1 of 2 ruimtes afgenomen. Dit gebeurt uiteraard onder toezicht van docenten. De datum waarop de toets wordt afgenomen hoeft niet dezelfde te zijn als op school: er is sprake van tijdsverschil en als een trainee zeeziek is gaat het niet. Op de oceaan hebben we geen internetverbinding, dus een trainee kan daar geen contact hebben met klasgenoten.

Over de docenten

Ons docententeam bestaat uit een kern van eerstegraads opgeleide docenten in de exacte vakken uit het middelbaar onderwijs, en soms wordt dit team aangevuld met tweedegraads docenten en docenten in opleiding. Wij selecteren docenten op hun vakkennis, maar vooral ook op didactische vaardigheden en het talent om leerlingen te inspireren. 

Op iedere reis is er een docent van elk van de volgende vakken: wiskunde, natuurkunde, scheikunde en/of biologie en/of aardrijkskunde. De docenten kunnen exacte vakken in de context van de wereld van nu en het schip plaatsen en dragen hun enthousiasme voor de wetenschap en techniek op de scholieren over. Op de Caribische reizen wordt het team aangevuld met een geschiedenis (reis 02) en een economie (reis 03) docent.

Scholen

Samenwerking scholen en Masterskip

Een goede samenwerking tussen de scholen en Masterskip is van groot belang. Wij werken veel samen met scholen die begrijpen dat leerlingen soms meer nodig hebben dan dat zij zelf hun leerlingen kunnen bieden. Dat leerlingen soms juist naar buiten moeten om te leren. Dat de wereld groter is dan een klaslokaal.

Hebben en houden van verantwoordelijkheid

De docenten van school nemen vooraf hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma via het door hun leerling opgestelde plan van aanpak: de invulling van het plan van aanpak komt rechtstreeks van de docenten van school. Gedurende het leerproces kan er 24/7 contact zijn tussen leerling en docent via satellietverbinding zodat interactie mogelijk is. Indien nodig kan de docent ingrijpen in het leerproces. Wanneer er verzuim optreedt tijdens een Masterskip reis, neemt de leiding direct contact op met de betreffende school die hiervan een melding doet bij de leerplichtambtenaar.

De voorbereiding van de reis 

Zes weken voor vertrek ontvangt de leerling alle informatie om zijn of haar schoolprogramma aan boord voor te bereiden. Voor vertrek maakt elke leerling per vak een plan van aanpak, ook neemt de leerling 4 tot 6 toetsen mee naar het schip. Vanaf 4 weken voor aanvang van de reis neemt de onderwijscoördinator van Masterskip contact op met de school, met het verzoek om de trainee te helpen zijn of haar plan van aanpak in te kunnen vullen en de toetsen voor te bereiden en mee te geven.

Docenten

De docenten zijn grotendeels eerstegraads bevoegde docenten van verschillende vakken uit het voortgezet onderwijs. Op iedere reis streven we naar een verscheidenheid aan docenten, zowel van bètavakken als bijvoorbeeld geschiedenis of economie. Naast het feit dat de bètadocenten goed kunnen helpen binnen hun vakgebied, hebben de verschillende docenten een grote toegevoegde waarde voor de inhoud van de verdiepende en verbredende lessen. Wij selecteren docenten op basis van hun vakkennis, maar vooral ook op hun didactische vaardigheden en het talent om leerlingen te inspireren.

Scholen

Toestemming

Uitgesproken toestemming van de school is noodzakelijk voor deelname van een leerling aan één van onze reizen. Wij dragen zorg voor goede afspraken om de trainee een goede leerervaring te geven, varen met gekwalificeerde docenten en de trainees volgen het programma van hun eigen school met behulp van planners. Zolang de school vierkant achter de deelname staat, hoeft er geen toestemming bij de leerplichtambtenaar te worden opgevraagd. Om de toestemming een formeel karakter te geven gaan wij in sommige gevallen een samenwerkingsovereenkomst aan met de school, waarin taken en verantwoordelijkheden van zowel Masterskip als de school staan omschreven. Er zijn meerdere (partner)scholen die deze samenwerkingsovereenkomst met ons aangaan. Er zijn al vele leerlingen met Masterskip mee gevaren en deze zijn grotendeels met een voorsprong van boord gekomen.

Directeur op de hoogte stellen

Leerlingen laten meegaan kost u als afdelingsleider of conrector vrij weinig moeite. Masterskip neemt u bijna alle zorg uit handen. Wat moet u dan wel doen als één van uw leerlingen om toestemming vraagt voor een Masterskip reis?

U heeft als afdelingsleider een bepaald mandaat. Het zou kunnen zijn dat dit soort beslissingen binnen uw mandaat vallen. We raden u toch aan om de directeur in ieder geval op de hoogte te stellen van deze aanvraag. Onze ervaring is dat een directeur dit wil weten. Soms willen directeuren de keuze voor Masterskip gebruiken voor positieve PR over de school betreffende maatwerk oplossingen, gepersonaliseerd en vooruitstrevendheid van het onderwijs.

Docenten op de hoogte brengen

Tijdens Masterskip gaat uw schoolprogramma bij ons aan boord gewoon door. De leerlingen maken hiervoor een plan van aanpak. Ongeveer 6 weken voor vertrek gaan zij bij elke docent langs om te vragen wat die docenten gaan doen in de periode dat de leerlingen bij Masterskip onderwijs volgen. Het is handig dat uw docenten weten dat deze vraag gaat komen.

Tekenen toestemming school

Afhankelijk van hoe uw school intern is georganiseerd tekent of de afdelingsleider of de directeur een formulier voor toestemming aan de leerling om mee te gaan op reis. Wij vragen voor elke leerling om school te laten tekenen. Dit is met name voor de school belangrijk om dit in geval van PTA toetsen tijdens de reis opgenomen te hebben in het individueel PTA. Voor Masterskip is het belangrijk om zeker te weten dat onze leerlingen en ouders de deelname aan Masterskip met school hebben afgestemd.

Scholen

Wettelijke kaders

Toestemming geven aan een leerling om met Masterskip mee te gaan, mag dat? Wij zeggen volmondig: ja! Niet voor niks zijn er al vele leerlingen met Masterskip op reis gegaan.

De Leerplichtwet biedt scholen de ruimte en bevoegdheid om tot een zorgvuldige afweging te komen om Masterskip te beschouwen als bijvoorbeeld:

» PLUS-traject;
» Persoonlijk leerplan;
» Technasium-project;
» Een ander persoonlijk of projectmatig scholingsprogramma.

Onderwijsinspectie en Masterskip

De inspectie kan geen uitspraak doen over de kwaliteit van Masterskip omdat zij niet elk moment kan opstappen om het onderwijs te inspecteren. Masterskip is ook geen zelfstandige school maar een dependance van soms wel 30 scholen van 30 leerlingen tegelijkertijd. Om toch te zorgen dat we op precies dezelfde wijze als de reguliere scholen worden beoordeeld, laat Masterskip zich extern onderzoeken. Een onafhankelijke organisatie komt aan boord gedurende een reis en beoordeelt het onderwijs conform de eisen van de inspectie. Het oordeel van deze inspectie van eind november 2019 was: GOED. Het hele rapport is hier te lezen.

Stel dat een leerling mee gaat en de onderwijsinspectie komt langs op school?

Dat is geen enkel probleem. Alle scholen hebben een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dat begint sowieso in 4 / 5 havo en 5 / 6 vwo. Soms al in 4 vwo. Als er toetsen zijn die in het PTA zitten gedurende de periode dat de leerling met Masterskip mee is dan moet er een individueel PTA van die leerling op school aanwezig zijn. Dat is niet zoveel werk: het is een kwestie van constateren dat er in de Masterskip periode een aantal PTA toetsen zijn en dan beschrijven dat die toetsen op een ander moment worden gemaakt of, dat ze aan boord worden gemaakt en dat school later het cijfer vaststelt. Er zijn altijd leerlingen met individuele PTA’s. Denk aan chronisch zieken, leerlingen die gespreid examen doen, leerlingen die vanwege de thuissituatie individuele afspraken maken, sporters, leerlingen die zich voorbereiden op een studie aan het conservatorium of de dansacademie, of leerlingen die een eigen onderneming starten. Vaak zit het aantal individuele PTA’s rond de 10% van het aantal leerlingen. De Masterskip-leerling is er gewoon één van.

De overheid en Masterskip

De onderwijswet zei ooit: 1.000 uur per kind, per jaar in de klas en 700 uur in het laatste jaar. Op veel scholen heerst nog steeds dit idee: elk kind zoveel uur per jaar op school. Maar deze wet is aangepast en zegt nu: een school biedt op de havo 4.700 uur maal het aantal leerlingen en op het VWO 5.700 uur maal het aantal leerlingen onderwijs. Dus niet per leerling maar voor alle leerlingen per niveau over alle jaren van dat niveau. Zo kan een school ervoor kiezen om sommige leerlingen veel minder uren in het schoolgebouw te laten doorbrengen. Zolang het totaal aantal uren maar wordt gehaald.

De reden van deze wetswijziging is dat de overheid die visie heeft dat scholen een breed aanbod moeten hebben waarin persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie samengaan. En daarvoor moet iedere leerling de ruimte hebben om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Denk dan topsporters, dansers, muzikanten, jonge ondernemers, uitwisselingen, maar ook vormende reizen zoals Masterskip. In de kamerbrief van Staatssecretaris Dekker van 17 februari 2016 (Flexibilisering in het voortgezet onderwijs) en in de kamerbrief van minister Slob van 5 juli 2019 (Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd) is dit beleid na te lezen. 

Leerplicht en Masterskip

Omdat het eigen schoolprogramma van de leerlingen aan boord gewoon doorgaat is er geen sprake van verlof of ongeoorloofd verzuim. Conform de visie van de overheid brengen de leerlingen minder uren door in het klas terwijl persoonsvorming, socialisatie, kwalificatie zich veel sneller ontwikkelen. De eigen school gaat dus gewoon door, zij het op een andere locatie.

Kwaliteit van onderwijs

Programma

Omdat de eigen school tijdens Masterskip gewoon doorgaat maar dan op een andere locatie bestaat het programma van Masterskip allereerst uit het curriculum van eigen school van de leerlingen. Door middel van het plan van aanpak heeft iedere leerling het schoolwerk voor de periode bij zich. De (maximaal 30) leerlingen hebben onder begeleiding van de aanwezige eerste- en tweedegraads docenten, 6 dagen in de week, 3 tot 4 uur zelfstudie om dit programma uit te voeren. Dit blijkt ruim genoeg tijd te zijn om bij te blijven met schoolwerk. Omdat er vaak een schoolvakantie valt in een Masterskip reis kunnen leerlingen voorlopen ten opzichte van hun medeleerlingen, die thuis gebleven zijn. De enorme sprong in zelfstandigheid en studievaardigheden is een belangrijk leerresultaat van de zelfstudie.

Daarnaast biedt Masterskip extra verdiepend en verbredend onderwijs. Denk aan lesmodules over navigatie, meteorologie of leven in de zee. Of lessen over vulkanen, het koloniale verleden van het Caribisch gebied, plastic soep, plankton of dolfijnen. Het aanbod is uitgebreid en wordt jaarlijks aangevuld en verbeterd. Het extra verdiepend en verbredend onderwijs wordt grotendeels ‘ingeroosterd’, een klein deel komt voort uit het inspelen op onverwachte situaties en gebruik te maken van wat de leerlingen meemaken aan boord.

Zoals eerder beschreven laat Masterskip de kwaliteit van haar onderwijs onafhankelijk, extern onderzoeken. Het oordeel van deze inspectie van eind november 2019 was: GOED. Het hele rapport is hier te lezen.

Docenten

Elk docententeam bestaat uit bevoegde vakdocenten: wiskunde, natuurkunde, scheikunde en/of biologie en/of aardrijkskunde. Op de Caribische reizen zijn de teams soms aangevuld met een vakdocent geschiedenis of economie. In elk team is een mix van ervaren en beginnende docenten, docenten met Masterskip ervaring en nieuwe docenten, man en vrouw aanwezig. Voor Masterskip is het erg belangrijk dat onze docenten goede begeleiders zijn: ze begeleiden de zelfstudie, het groepsproces, de persoonlijke ontwikkeling én de reis. De docenten wordt aangetrokken voor één of meerdere reizen en passen dit vaak in hun eigen werk op een school in. Zo ontstaat een mooie kruisbestuiving van regulier onderwijs & avontuurlijk leren.

Raad van advies

Naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek in het najaar van 2019, heeft Masterskip besloten een raad van advies op te zetten. De raad bestaat uit mensen uit verschillende gebieden, die elk hun eigen kennis en ervaring inzetten om kritisch naar het Masterskip programma en ontwikkelingen hierin te kijken.

Scholen

Afdelingsleider: wat betekent het voor u?

Zeker bij de eerste aanvraag van leerlingen voor Masterskip kan er twijfel bij u ontstaan. Natuurlijk over uw persoonlijke positie. Zowel aan het positief als het negatief reageren op de beoordeling zitten consequenties. U vraagt zich misschien af: wat kan een nadeel voor mij zijn als afdelingsleider als ik het toesta? Wat kan een nadeel voor mij zijn als ik het niet toesta?

Voordelen voor afdelingsleiders

Als afdelingsleider bent u o.a. verantwoordelijk voor de ratio’s van zittenblijvers. Zo kunt u denken: als ik toestemming geef aan een leerling om mee te gaan op reis en die leerling blijft zitten, kan dat mij worden aangerekend. We hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het verband tussen Masterskip en blijven zitten. Er is geen sprake van correlatie: leerlingen die met Masterskip meegaan blijven niet vaker zitten. Er is ook geen omgekeerd causaal verband: leerlingen die met Masterskip meegaan, gaan ook niet vaker wél over dan anderen.

Het is daarom voor u belangrijk om van te voren in te schatten hoe de leerling ervoor staat.  U kunt er ook voor kiezen om dit punt expliciet te bespreken met de leerling en ouders, zodat hier achteraf geen verschil van inzicht over ontstaat: communiceer hierover helder met leerling, ouders en collega’s. Er zijn ook afdelingsleiders die de afspraken hieromtrent vastleggen in een overeenkomst tussen school en leerling/ouders. 

Los van de mooie kans die Masterskip is voor een leerling, zijn er ook voor u als afdelingsleider voordelen om leerlingen te laten meegaan met Masterskip. De school heeft de kans om zich hiermee te profileren, u bent als afdelingsleider degene die dit mogelijk maakt. Dat zullen leerlingen, ouders, collega’s, het bestuur u positief aanrekenen. Als u geïnteresseerd bent in buitenschools en avontuurlijk leren, dan kunt u actief deelnemen aan ons netwerk van andere vooruitstrevende scholen die hun kennis hierover met elkaar delen. U kunt deelnemen aan de jaarlijkse netwerkbijeenkomst aan boord van de Wylde Swan, u ontvangt ons online magazine ‘Scheepsraad’, dat over buitenschools onderwijs en avontuurlijk leren gaat.

Masterskip-school worden

Er zijn veel onderwijsinhoudelijke argumenten gegeven voor deelname aan het programma van Masterskip. Door een netwerk op te bouwen van scholen die Masterskip actief willen aanbieden aan hun leerlingen, wordt de continuïteit van het programma gewaarborgd.

Voor scholen is het interessant om Masterskip-school te worden. U laat hiermee zien dat u openstaat voor meer dan schools leren en leerlingen helpt hun horizon te verbreden. Masterskip is op deze manier één van de specials van het buitenschoolse aanbod.

Uiteraard hebt u meteen een sterke troef in handen bij de werving van nieuwe leerlingen. Wanneer u daar belang bij hebt zullen wij u alle materialen aanreiken om deelname aan Masterskip te gebruiken in uw communicatie en PR. Wij zorgen ervoor dat u online, maar ook op of in uw gebouw kunt laten zien dat u een Masterskip-school bent.

Ontzorgen

Wanneer uw leerlingen aan boord van Masterskip gaan, zullen wij u op meerdere manieren zoveel mogelijk ontzorgen. Denk bijvoorbeeld aan het contact met ouders, een onderwijskundig en sociaal rapport en een eigen contactpersoon voor, tijdens en na de reis. Aan boord zijn ervaren docenten aanwezig die ervoor zorgen dat het onderwijs aan boord uitstekend verzorgd wordt.

Leerlingen die voor hun reis willen sparen en geld willen inzamelen krijgen van ons alle ondersteuning die nodig is. Bijvoorbeeld in de vorm van een workshop, door het delen van ervaringen en het geven van tips.

Het allerbelangrijkste is dat u openstaat voor buitenschools leren en samen in het netwerk van Masterskip-scholen wilt nadenken over de wijze waarop we de volle breedte van onze onderwijskundige opdracht nog beter kunnen vorm geven.

Gratis informatiefolder

Ontvang meteen een handig overzicht van onze reizen in een overzichtelijke PDF.